Ansökan

Ansökan med program för nyttjande av sökt bidrag ska varje år ha inkommit senast 10 april.
OBS: ansökningsperioden 2022 är framflyttad till den 5 maj.
Sökanden skall uppge i ansökan om medel för samma ändamål beviljats eller sökts någon annanstans. Beviljade medel som inte tagits i anspråk vid utgången av året efter det år då medel beviljats återgår till stiftelsen.

Ansökans innehåll


Ansökan bör innehålla personliga uppgifter, helst curriculum vitae, syftet med ansökan, beskrivning av planerad eller pågående forskning, abstract vid deltagande i konferens samt budget. CV bifogas under steg 7, ”Övriga bilagor”

Adress för ansökan


Ansökningar görs via stiftelsens ansökningssystem:
https://stiftelseansokan.seb.se/sbs/lisshed/minsida

Rapportering


Styrelsen ber er inkomma med en rapport över hur det beviljade anslaget använts så snart som möjligt eller i samband med ny ansökan. Denna skickas in elektroniskt via ”Min sida”.


Ansökningssystemet är öppet till och med den 10 april.
OBS: ansökningsperioden 2022 är framflyttad till den 5 maj.
Observera att stiftelsen endast accepterar elektroniska ansökningar.